top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFIRENO

Laatst gewijzigd: @ januari 2022


Artikel 1     Definities 

 1. In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;

 2. Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of (gedeeltelijk) gereed zijnde goederen/producten/diensten aan de koper/klant; 

 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;

 4. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Verkoper een opdracht verstrekt, c.q. bij de Verkoper een bestelling plaatst, c.q. die met de Verkoper een overeenkomst sluit;

 5. Installeren: het aanbrengen / monteren van het product;

 6. Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

 7. Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

 8. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Profireno en de Koper;

 9. Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals een bij iemand thuis of via een webwinkel of postorder;

 10. Partijen: de Verkoper en de Koper tezamen en ieder afzonderlijk Partij;

 11. Prijs: de Prijs bestaat uit de prijs van de Goederen die in de door de Verkoper aanvaarde offerte of in de door de Koper aanvaarde offerte is bepaald samen met de prijs van de eventuele bijkomende diensten en werkzaamheden;

 12. Profireno: de eenmanszaak Profireno, gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te 3328 PA Dordrecht Weegschaal 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77282507 (hierna ook te noemen: “Profireno”);

 13. Verkoper: de verkoper betreft Profireno.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Profireno, formeel: de eenmanszaak Profireno, gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te 3328 PA Weegschaal 3 te Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77282507 BTW-nummer: @ (hierna ook te noemen: “Profireno”).

 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen: enerzijds Profireno, dan wel een aan haar gelieerde onderneming; en anderzijds een of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen tot stand gekomen overeenkomsten (hierna: de ‘Overeenkomst’).

 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Profireno aan de Klant verstrekte aanbiedingen en/of offertes en/of door Klant bij Profireno geplaatste (online) bestellingen. 

 4. Door het afsluiten van een Overeenkomst, dan wel accorderen van een offerte c.q. aanbod gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken.

 5. Profireno heeft het recht om prijzen en aanbiedingen tussentijds eenzijdig te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. 

 6. Indien de klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder. 

 7. De klant verklaart ondubbelzinnig door de bestelling (al dan niet online via de website) te accepteren deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, te hebben begrepen en te hebben geaccepteerd.

Artikel 3    De Offerte

3.1    Alle offertes zijn tot en met 14 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Uiteraard is het mogelijk ook nadien akkoord te geven op de offerte, doch mogelijk kunnen prijzen wijzigen. De offerte is gebaseerd op de door Koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Profireno gedane metingen. Koper moet daarbij Profireno informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte 

Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van Profireno zijn zo nauwkeurig mogelijk, echter is afwijking mogelijk.

  1. De offerte vermeldt een duidelijk omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd en de betalingsvoorwaarden. 

  2. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken Prijs. Als Koper deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

  3. Koper dient ervoor te zorgen dat Profireno de werkzaamheden goed kan uitvoeren.

  4. Als Koper de offerte niet accepteert, mag Profireno in beginsel de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen, tenzij Profireno de Koper bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar heeft gewezen op de (hoogte van de) kosten. 

 

Artikel 4    Totstandkoming van de overeenkomst tussen Partijen

4.1    Op verzoek van de (potentiële) Koper, maakt de Verkoper een offerte op basis van de afmetingen opgegeven door de Koper. Hierbij draagt de Koper de gehele verantwoordelijkheid wat de juistheid van de afmetingen betreft, tenzij anders overeengekomen.

4.2     De offertes van de Verkoper binden haar enkel indien zij een geldigheidsduur vermelden of indien anders overeengekomen tussen Partijen.

4.3    Elke bestelling door de Koper gaat gepaard met de ondertekening van een genummerde offerte door de Koper.

4.4     De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de Verkoper de door de Koper ondertekende offerte heeft ontvangen en schriftelijk heeft aanvaard of op het ogenblik dat de Verkoper de schriftelijke aanvaarding door de Koper van haar aanbod heeft ontvangen. Een bevestiging per email is hierbij ook schriftelijk. De aanbetaling dient tevens als elektronische handtekening en akkoord.

4.5     De Koper die een bestelling plaatst die wordt aanvaard door de Verkoper via een Overeenkomst op Afstand (bijvoorbeeld ten huize van de Koper of op een beurs, salon of een tentoonstelling) beschikt over een bedenktermijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van het aangaan van de overeenkomst. Tijdens deze bedenktermijn heeft de Koper het recht aan de Verkoper, bij een per post aangetekende brief, mee te delen dat hij van de aankoop afziet. Voor maatwerk fronten, producten is de herroepingsrecht uitgesloten. Dit betreft een maatwerk product welke voor u op maat is gemaakt. Eventuele annuleringskosten kunnen oplopen tot 35-75% van het totale orderwaarde. 

4.6    Alle producten en diensten aangeboden door Profireno zijn in het Nederlands.

4.7    Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf-)fouten in het aanbod, die redelijkerwijze als zodanig te begrijpen vallen, binden Profireno niet.

4.8    Profireno kan zich binnen wettelijke kaders onderzoek doen of de klant aan zijn verplichtingen conform de Overeenkomst kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst, waaronder de handelingsbekwaamheid van de (potentiële) Koper. Indien Profireno op grond van dit onderzoek in haar ogen goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5    De levering

5.1    De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De leveringstermijn is indicatief, er zouden wijzigingen kunnen optreden. In geval van een wijziging informeert Profireno de Koper hierover.

5.2    Indien de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt Profireno een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal drie maanden. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend aan de Koper.

5.3    Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. Profireno draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt Profireno voor een goede verzekering.

5.4    Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet Koper of diens vervanger dit op de Afleveringsverklaring vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert Koper dat op de afleveringsverklaring. Indien er niets is vermeld, gaat Profireno er gerechtvaardigd vanuit dat er geen beschadigingen en/of gebreken zijn.

5.5    Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal Profireno binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Zowel de eerste als tweede bezorging wordt in rekening gebracht door Profireno kosten a 70,- euro per levering/bezorging. Voor werkbladen etc. Geldt een hoger tarief. Profireno mag na weigering en/of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

    Indien ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Profireno:

  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;

  2. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen. Naast annuleringskosten mag Profireno ook de opslagkosten rekenen.

 

Artikel 6    Bijkomende diensten/meerwerk/stelpost

6.1    Kosten die ontstaan doordat Koper in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van Koper. Meerwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt onder andere verstaan: alle werkzaamheden, diensten en leveranties, alsmede goederen en producten die niet in de Overeenkomst zijn begrepen en die door Koper worden verlangd en/of nodig. Omdat niet alle gebreken aan een keuken aan de buitenkant / tijdens het inmeten te constateren zijn. Kan er in geval de monteur tijdens montage hierdoor meerwerk ervaart door, bv. verborgen / niet vooraf geconstateerde gebreken, aanpassingen uitgevoerd na het door ons inmeten van de keuken. Extra werkzaamheden worden op het formulier van oplevering vermeld door de monteur. 

Artikel 7    De Prijs en facturatie

7.1    De prijzen van producten en diensten zijn duidelijk vermeld op de website en bij de aanschaf van een product. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De kosten van voormontage, alsook de transport- (tot maximaal 50 km), leverings- en installatiekosten zijn in de offerte opgenomen, dan wel bij de Prijs inbegrepen. Uitsluitend Profireno is bevoegd om de om haar moverende redenen in specifieke gevallen een korting te verstrekken, doch is hiertoe nimmer gehouden.

7.2    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Daarbuiten staat het Profireno vrij haar prijzen te wijzigen. 

7.3    Profireno behoudt zich het recht voor prijzen gedurende de looptijd te wijzigen. Indien Profireno de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd, staat het de klant vrij de overeenkomst te ontbinden, mits de prestatie nog niet is geleverd. 

7.4    De producten, goederen, diensten en werkzaamheden, alsmede de bijkomende diensten worden door de Verkoper aan de Koper gefactureerd. Een geaccordeerde offerte geldt hierbij tevens als een factuur.

7.5    Klachten over de offertes en facturen uitgegeven door Profireno, dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na hun verzending door middel van een aangetekend schrijven door de Koper meegedeeld te worden aan de Verkoper. Indien er geen klacht binnen deze termijn voor Profireno wordt ontvangen, wordt de Koper geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

Artikel 8    Betaling

8.1    Na het accorderen van de Offerte c.q. na het tot stand komen van de Overeenkomst, dient de Koper aan de Verkoper binnen een termijn van 7 dagen een voorschot te voldoen van ten minste 50% van de Prijs inclusief BTW zoals vermeld op de offerte. 

8.2    Het saldo van de Prijs dient op het moment van de Oplevering te worden betaald. 

              Gemaakte betaal afspraken en data’s zijn terug te vinden in de email met aanbetaal verzoek.

8.3     De Verkoper kan aan de Koper een uitstel van betaling of betaling in verschillende termijnen toestaan. De voorwaarden hiervoor zullen schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt alleen als als dit in het offerte traject is besproken en dit is opgenomen in de betaal o.a. afspraken email. Goedkeuring van Profireno is vereist.

8.4    Niet-tijdige betaling

Als Koper niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt Profireno na het verstrijken van de betalings,-termijn/afspraak een betalingsherinnering waarin hij afnemer op zijn verzuim wijst. Profireno geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet. Na deze nadere termijn mag Profireno zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. Koper is hierbij de wettelijke rente verschuldigd aan Profireno. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van Koper. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.

8.5    Eigendomsvoorbehoud
Profireno blijft eigenaar van de verkochte producten tot Koper de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. Koper is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Koper mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. De eigendom van de Goederen gaat slechts op de Koper over, nadat de Prijs ervan, eventueel verhoogd met de rente en kosten, volledig is betaald en door Profireno ontvangen.

8.6    Opschorting
In het beginsel is het opschorting uitgesloten voor bedrijven. Profireno kan voor consumenten bij klachten hier persoonlijke afspraken en uitzonderingen over maken. Koper mag bij klachten alleen en uitsluitend, na overleg en schriftelijke goedkeuring van Profireno een bedrag inhouden mits dat redelijkerwijze in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht of openstaand werk/hertel. Het hoogte van het bedrag mag maximaal ter waarde van het openstaand / nog te leveren werk. Profireno bepaalt de waarde van het opstaand / nog te leveren werk. Profireno mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet Koper wel binnen de betalingstermijn betalen. Na herstel van openstaand / nog te leveren werk dient te opgeschorte bedrag direct te worden voldaan. Dit kan door elektronische overschrijving.

 

Artikel 9    Rechten en plichten van Profireno

 1. Profireno levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de Overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.

 2. Profireno houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.

 3. Profireno wijst Koper tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst erop dat Koper zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld dat er voldaan is aan de installatie voorschriften. Profireno wijst Koper ook op onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijvoorbeeld het werken op een ondeugdelijke ondergrond, of het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken.

Een en ander geldt alleen als Profireno deze kent of redelijkerwijs hoort te kennen. 

  1. Als de werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden die voor risico van Koper komen, dan wordt de levertermijn verlengd.

Artikel 10    Rechten en plichten van Koper

10.1    Koper zorgt dat Profireno de producten kan afleveren en de werkzaamheden kan verrichten.

10.2    Koper zorgt dat Profireno tijdig alle relevante informatie voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft voor zover van Koper kan worden verwacht.

10.3      Koper zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is.
              Denk hierbij aan een veilige en hygiënische / schone werk omgeving. 

10.4    Koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

10.5    Indien Koper niet voldoet aan de verplichtingen van dit artikel en Profireno hierdoor extra werkzaamheden dient uit te voeren, komt dit voor rekening van Koper.

10.6    Koper kan Profireno niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbovoorschriften. 

 

Artikel 11    Overmacht

11.1    Als nakoming van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een Profireno kan worden toegerekend, dan is Profireno voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

11.2    Indien tijdige levering of levering zonder gebreken wordt verhinderd of vertraagd door gebeurtenissen die buiten de macht van Profireno liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsconflicten, blokkades, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, transportmoeilijkheden of andere tekortkomingen van derden, epidemieën en pandemieën, quarantaines en andere maatregelen van overheidsinstanties en dergelijke, is Profireno gerechtigd, zonder aansprakelijk te zijn, de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren door u dit zo spoedig mogelijk te laten weten.

 

Artikel 12    Annulering 

12.1.     Het is de Koper niet toegestaan een Overeenkomst of door hem getekende offerte te annuleren zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de Profireno, behoudens in het geval van 4.5.

12.2.     Een annulering dienst schriftelijk door Koper te geschieden. Indien Koper annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door Profireno gederfde inkomsten.

12.3    Met uitzondering van artikel 4.5, is de Koper in geval van annulering van een Overeenkomst of door geaccordeerde offerte, een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de Prijs verschuldigd, onverminderd het recht van de Profireno om volledige schadevergoeding te vorderen van alle door de Profireno geleden schade en gemaakte kosten. 

 

Artikel 13    Garantie

13.1    Profireno zal kosteloos de gebreken aan de producten die zich openbaren binnen 1 jaar voor vanaf de datum van de levering aan de Koper verhelpen onder de hierna bepaalde voorwaarden. Voor montage en aansluiten geldt een garantietermijn van 2 maanden. Indien herstelling of vervanging van een product naar het oordeel van Profireno onmogelijk is of buiten verhouding zou zijn, zal verkrijgt Koper een redelijke vergoeding. 

13.2     De garantie houdt in dat de producten worden gebracht in de toestand die ze hadden voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen orden hersteld of vervangen. Voor herstelling vatbare Goederen worden niet vervangen tenzij dit aan de Koper een onredelijke overlast zou bezorgen.

13.3    Een gebrek aan overeenstemming moet terstond worden gemeld, om eventueel verdere schade te voorkomen. De Koper is ertoe gehouden om, binnen de twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek kenbaar was, Profireno schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien Koper in gebreke blijft om het gebrek binnen voornoemde termijn te melden, vervalt huidige garantie en is de Profireno van zijn verplichting bevrijdt. 

13.4    Bij een beroep op de garantie dient het aankoop- en/of leveringsdocument te worden voorgelegd.

13.5    De garantie heeft geen betrekking op schade of gebreken ontstaan ingevolge slijtage, onzorgvuldig gebruik of daden van derden (zoals stroomschommelingen).

13.6     De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel, onbeduidend zijn. Tevens heeft de garantie geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van de Profireno is ontstaan, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiks-of montage- aanwijzingen. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

13.7    Het recht op garantie vervalt indien het defect werd veroorzaakt door herstellingen of ingrepen door derden die niet bevoegd of deskundig zijn, of wanneer de Goederen voorzien werden van niet originele toebehoren of onderdelen die het defect hebben veroorzaakt.

 

Artikel 14    Geheimhouding

14.1    Profireno en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijze weten, dan wel behoren te weten dat dit vertrouwelijke informatie betreft. 

14.2    Profireno en Koper zullen de aan hen verstrekte informatie slechts en allen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. 

 

Artikel 15     Intellectuele eigendom

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, auteursrechten, naburige rechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de door Profireno geleverde offertes, ontwerpen, producten en/of diensten komen uitsluitend toe aan Profireno. 

 2. Koper mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.

 3. Koper mag materiaal van Profireno waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Profireno.

Artikel 16     Klachtenregeling 

16.1    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of door de Profireno veroorzaakte schade moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Profireno op een schriftelijke wijze, bijvoorbeeld door e-mail te sturen naar info@profireno.nl.

  1.     13.3.Bij Profireno ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord. 

16.3     Koper dient Profireno in ieder geval een redelijke termijn te geven om de klacht in onderling overleg en binnen alle redelijkheid en billijkheid op te lossen. 

16.4    Indien sprake is van schade stelt Koper Profireno in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van de aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent Koper medewerking aan reparatie door of namens Profireno.

 

Artikel 17    Aansprakelijkheid

17.1    Profireno is slechts en uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en niet voor gevolgschade en of indirecte schade. Profireno is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken die Profireno niet kende of zou moeten kennen, een en ander behalve voor zover Profireno door de wet aansprakelijk zou zijn en deze schade niet in de Algemene Voorwaarden in beperkt of indien anders tussen partijen is overeengekomen.
Profireno is nimmer meer dan eenmalig aansprakelijk voor dezelfde schade.

Artikel 18    Privacy

18.1    Profireno respecteert de privacy van Koper. Persoonlijke gegevens van Koper worden door Profireno dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Profireno houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

18.2    Profireno is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Profireno en Koper.

18.3     Koper is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Profireno kan worden gemaakt. Tevens gaat Koper akkoord met de Privacyverklaring die hier te vinden is en tevens is gepubliceerd op de website van Profireno.

18.4     De Koper kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar info@profireno.nl.

 

Artikel 19    Recht en forum 

19.1     Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2    Uitsluitend de Nederlandse bevoegde rechter is bevoegd om van een geschil kennis te nemen en pas nadat is gebleken dat redelijke pogingen om tot een oplossing in der minne te komen niet zijn gelukt.

 

Artikel 20    Slotbepalingen 

20.1    Profireno heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van Profireno en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden. 

20.2    Deze Algemene Voorwaarden, informatie op de website, genoemde prijzen, offertes, de Overeenkomst die door de Klant met Profireno wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

20.3    Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige hierin bepaalde van kracht. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

bottom of page